Genealogie van familie Meinesz Sjoerd Anne Vening

Geplaatst op 20-10-14

Stamreeks

van

Sjoerd Anne Vening Meinesz

Directeur van de N.V. Drentsche Landontginnings Maatschappij

(1833-1909)

 

 

1e generatie.

Tiaerdt Tiaerdts, geb. Schoterland ca. 1525, overleden Oudeschoot ca. 1605, trouwde met Jel Jeyps, overleden Schoterland ca. 1601, dochter van Jeyp Idsz, overleden 1552 en van Bauck N.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeyp Tiaerdts, geb. ca. 1560, volgt 2e generatie
 2. Yntze Tiaerdts, geb. ca. 1565, overl. ca. 1602

 

2e generatie.

Jeyp Tiaerdts, geb. ca. 1560, overleden Oudeschoot 1636, oud 80 jaar, trouwde Schoterwold, oud 25 jaar, op ca. 1585 met Ded Sipckes, geb. ca. 1665, overl. Schoterland 1637, dochter van Sipcke Rieuwerts en van Pier Tiedgers.

Uit dit huwelijk:

 1. Sipcke Jiepsz, geb. ca. 1590
 2. Tiaerdt Jiepsz Clockenburgh, geb. ca. 1590
 3. Jen Jiepsz, geb. ca. 1590
 4. Seerp Jiepsz, geb. ca. 1595
 5. Jolle Jiepsz, geb. ca. 1600, volgt 3e generatie
 6. Intie Jieps, geb. ca. 1600
 7. Lyckel Jiepsdr, geb. ca. 1600
 8. Waeb Jiepsdr, geb. 1610

 Meinesz 1

 

3e generatie.

Jolle Jiepsz, geb. Schoterwold ca. 1600, overl. Schoterland 19-12-1677, oud 77 jaar, trouwde (1) voor 1622 Siouck Wytthiesdr, trouwde (2) Schoterland 26-03-1623 met Siouck Gabbe Piers, oud 23 jaar, geb. ca. 1600, overl. na 19-12-1677, oud 77 jaar, dochter van Gabbe Piers en van Ulck Jans.

Uit 1e huwelijk:

Geen kinderen.

Uit 2e huwelijk:

 1. Siouck Jollesdr. geb. ca. 1624
 2. Jiep Jollesz, geb. ca. 1625
 3. Seerp Jollesz, geb. ca. 1625
 4. Gabe Jollesz, geb. ca. 1625, volgt 4e generatie
 5. Jan Jollesz, geb. ca. 1630
 6. Ded Jollesdr, geb. ca. 1640
 7. Tet Jollesdr, geb. ca. 1640

 Meinesz 2

4e generatie.

Gabe Jollesz, geb. Schoterwold ca. 1625, overl. 15-11-1677, oud 47 jaar, trouwde Schoterland 20-06-1657, oud 27 jaar met Halbe Gerckedr, geb. Oudehorne, dochter van Gercke Geertsz en van Foeckien Bonnedr.

Uit dit huwelijk:

 1. Jantje Gabes, ged. Heerenveen 31-07-1659
 2. Jolle Gabes, geb. Schoterwold ca. 1660, volgt 5e generatie
 3. Geert Gabes, geb. Schoterwold ca.1665
 4. Jiep Gabes, geb. Schoterwold ca. 1665
 5. Tjeerd Gabes, geb. Schoterwold ca. 16705e generatie.Jolle Gabes, geb. Schoterland ca.1660, dorpsrechter en kerkvoogd Nieuwehorne, overl. 1702, trouwde voor 1700 met Sjouck Tjeerds, geb. Nieuwehorne 1660/1665, overl. na 1700, dochter Tjeerd Hanses en van Martje Johannes Overney.Uit dit huwelijk:
  1. Tjeerd Jolles, geb. ca. 1700, volgt 6e generatie
  2. Gabe Jolles, geb. ca. 1710
  3. Martje Jolles, geb. ca. 1720
  4. Gerke Jolles, geb. ca. 1622

   

  De zusterdorpen Oude- en Nieuwehorne zijn gelegen in het zuidoosten van Friesland, op 8 km afstand van Heerenveen.In de directe omgeving wisselen houtwallen bossen en kleinschalige landerijen elkaar af. Aan de zuidzijde grenzen de dorpen aan de Tjongervallei, het uitgestrekte open landschap van het stroomdal van de gekanaliseerde riviertje de Tjonger. De vervening heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het gebied. De Schoterlandseweg vormt de centrale ontsluitingsas in het gebied. Naast de langgerekte dorpskernen van Oud- en Nieuwehorne is de lintbebouwing kenmerkend. Oude- en Nieuwehorne hebben samen ruim 2300 inwoners

   

  6e generatie.

  Tjeerd Jolles, geb. Nieuwehorne ca.1700, landbouwer, molenaar, overl. Nieuwehorne ca. 1776, trouwde (1) te Nieuwehorne met Trijntje Lammerts, overl. Nieuwehorne 31-08-1730, trouwde (2) te Nieuwehorne op 01-08-1732 met Grietje Meines, uit Olderbekoop.

  Uit 1e huwelijk:

  1. Jolle Tjeerds, geb. ca. 1725
  2. Lammert Tjeerds, geb. ca. 1728

  Uit 2e huwelijk:

  1. Meine Tjeerds Meinesz, geb. Nieuwehorne 1736, volgt 7e generatie
  2. Albert Tjeerds, geb. ca. 1739
  3. Sjouckje Tjeerds, geb. ca. 1741
  4. Antje Tjeerds, geb. ca. 1744

   

  7e generatie.

  Meine Tjeerds Meinesz, geb. Nieuwehorne 1736, landbouwer, overl. Nieuwehorne 1803, trouwde Oudehorne op 10-07-1768 met Hinke Jellesdr, geb. ca. 1750, overl. Oudeschoot 26-10-1835.

  Uit dit huwelijk:

  1. Grietje Meines Meinesz, geb. Oudehorne 02-01-1770
  2. Jelle Meines Meinesz, geb. Oudehorne 08-07-1771, volgt 8e generatie
  3. Jeltje Meines Meinesz, geb. Nieuwehorne 15-02-1773
  4. Annigjen Meines Meinesz, geb. Oudeschoot 00-07-1774
  5. Jeltje Meines Meinesdr, geb. Oudechoot 22-03-1776
  6. Tjeerd Meines Meinesz, geb. Oudeschoot 09-10-1777
  7. Albert Meines Meinesz, geb. Oudeschoot 08-05-1779
  8. Jeltje Meines Meinesz, geb. Oudeschoot 15-09-1783
  9. Jelle Meines Meinesz, geb. Oudeschoot 01-05-1784
  10. Sjoukjen Meines Meinesz, geb. Nieuwehorne 28-05-1788
  11. Trijntje Meines Meinesz, geb. Nieuwehorne 21-03-1794

 

Meine Tjeerds was naast landbouwer ook dorpsrechter en vanaf 1788 tot zijn dood ouderling van de Nederlands Hervormde gemeente van Nieuwehorne.

 

8e generatie.

Jelle Meines Meinesz, geb. Oudehorne 08-07-1771, gedoopt N.H. Oudehorne 28-07-1771, overl. Balk 17-06-1848, oud 76 jaar, trouwde (1) te Hoornsterzwaag op 31-07-1796 met zijn achternicht Finne Jolles Ve(e)ning, geb. Oudehaske op 10-03-1773, gedoopt Oudehaske 21-03-1773, overl. te Balk op 29-08-1826, oud 53 jaar, dochter van Jolle Gabes en van Sjoerdtjen Annes. Trouwde (2) te Gaasterland op 30-03-1828 met Eelkjen Baukes Poppes, wed. van Jan Brants van den Goot, geb. Balk 28-12-1782, gedoopt 05-01-1883, overl. Balk 27-12-1847, oud 64 jaar, dochter van Bauke Pieters Poppes en van  Baukjen Jans Poppes

Uit 1e huwelijk:

 1. Meine Meinesz, geb. Balk 06-05-1797
 2. Jolle Meinesz, geb. Balk 27-05-1799
 3. Hendrik Meinesz, geb. 04-12-1801, volgt 9e generatie
 4. Sjoerd Meinesz, geb. Balk 26-01-1804
 5. Hinke Meinesz, geb. Balk 30-03-1806
 6. Gabe Meinesz, geb. Balk 11-04-1808
 7. Sjoerdtje Meinesz, geb. 09-08-1810, gedoopt te Balk 26-08-1810, overl. Balk 03-11-1826, oud 16 jaar
 8. Tjeerd Meinesz, geb. Balk 30-04-1812
 9. Anne Meinesz, geb. Balk 28-04-1814
 10. Katarina Meinesz, geb. Balk 26-07-1817

 Meinesz 6

 Meinesz 3

 

Jelle Meinesz vestigde zich op achttien jarige leeftijd als onderwijzer te Oudemirdum, Rond 1800 vertrok hij naar Balk en stond daar tot 1812 als onderwijzer aan de openbare school. Na zijn  huwelijk werd hij bevestigd als lidmaat van de Hervormde gemeente Nijehorne. Jelle Meinesz was een uitstekend koopman, hij hield zich o.a. met vervening en houthandel bezig. Samen met Hendrik Brants van den Goot kocht hij, tussen 1804-1810, land tussen de Rein en de Fluesen (water ten zuiden van Oudega) om het te vervenen. Na de vervening werd dit gebied ingepolderd en werd de Groot Noordwolderpolder genoemd. Rond 1805 was hij gaarder van Napoleon en vanaf 1812 tot 1848 ontvanger der rijksbelastingen. Op 31 december 1811 in Balk nam hij voor zijn hele gezin de naam Meinesz als familienaam aan en zijn vrouw Finne Jolles de naam Veening.

9e generatie.

Hendrik Meinesz, geb. Balk 04-12-1801, gedoopt N.H. te Balk 17-12-1801, ontvanger der directe belastingen, overl. Amsterdam 16-11-1864, trouwde (1) te Leeuwarden 08-07-1831 met Soerdje Vening, oud 24 jaar, geb. Balk 1809, overl. Harlingen 24-02-1833. Trouwde (2) te ’s-Gravenhage 17-04-1839 met Alida van den Bergh, gedoopt ’s-Gravenhage op 18-10-1803, overl. Amsterdam 03-05-1878, dochter van Willem van den Bergh en van Johanna Kool.

Uit 1e huwelijk:

1.Sjoerd Anne Vening Meinesz, geb. Harlingen 20-03-1833, volgt 10e generatie

Drie dagen na de geboorte van Sjoerd is zijn moeder Sjoertje overleden. Akte gerectificeerd bij K.B. d.d. 10 februari 1893 waarbij de familienaam kind wordt veranderd in: “Vening Meinesz.

 Uit 2e huwelijk

2. Jelle Meinesz, geb. Amsterdam (?) 27-11-1841
3. Johanna Wilhelmina Meinesz, geb. 14-07-1850, overl. 1857, oud 7 jaar

Hendrik Meinesz was ontvanger der rijksbelastingen te Harlingen en later resp. Rotterdam en Amsterdam en gold vanaf 1846 als één van de rijkste mensen in Noord Holland.Hij bezat vele veengronden in Z.O.Drenthe en Overijssel. Hij was 2e luitenant bij het derde bataljon mobiele schutterij in garnizoen te Leeuwarden toen  de Belgische opstand uitbrak. Tijdens de 10-daagse veldtocht in België raakte hij bevriend met Berend Dommers. Dommers wist te bewerkstelligen dat Meinesz met nog enkele andere kapitalisten uit Amsterdam een 14 km. lange, smalle strook veengrond kochten, wat later de naam Amsterdamscheveld kreeg. De reden van deze aankoop was om een scheepvaartkanaal naar de Duitsland te graven. Daartoe werd de Drentsche Landontginning Maatschappij opgericht en als beherend vennoot werd o.a. Hendrik Meinesz aangesteld.

 Meinesz 4

 

10e generatie.

Sjoerd Anne Vening Meinesz, geb. Harlingen op 21-03-1833, overl. Leusden 26-12-1909, oud 76 jaar, trouwde te Amsterdam 18-04-1872 met de 20 jaar jongere jonkvrouwe Cornelia Anna Clasina den Tex,  geb. 1842, overl. 1928, dochter van jonkheer Mr. C.J.A. den Tex, burgemeester van Amsterdam.

Uit dit huwelijk,

7 kinderen waarvan 3 jong overleden.

 1. Sjoerd Hendrik Vening Meinesz, geb den Haag 1874
 2. Cornelia Jacoba Vening Meinesz, geb. Den Haag 1879
 3. Cornelis Anne Vening Meinesz, geb. Den Haag 1883
 4. Felix Andries Vening Meinesz, geb. Den Haag 1887

 Meinesz 5

Sjoerd Anne Vening Meinesz was journalist te Amsterdam. Hoofdredacteur Algemeen Handelsblad Amsterdam 1860-1866. Lid van de Gemeenteraad Amsterdam 1866-1875. Burgemeester van Amsterdam 1891-1901. Lid 1e Kamer der Staten Generaal 1904-1909. Lid 1e  Kamer voor Zuid Holland 1887-1904. Lid 2e Kamer der Staten Generaal1875-1881. Wethouder Financien te Amsterdam 1869-1872. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur Nederlandse leeuw. Lid Genootschap Felix Meritus, Soc. Doctrina, en De Groote Club. Erevoorzitter Amsterdamse Universiteitsvereniging. Rechtenstudie te Amsterdam en Leiden. Lid Bestuur van de vereniging Rembrandt tot behoud van Nederl. Kunstschatten. Lid Raad van Commissarissen Maatschappij ter Exploitatie van Staatsspoorwezen. Burgemeester van Rotterdam 1881-1891. Directeur van de N.V. Drentsche Landontginning Maatscheppij  1892-1909. President-directeur van de N.V. Coevorder Gasfabriek Maatschappij.

 

 Bron:Gem.Archief Emmen, Drenlias, Genlias en
 van Klif en Gaast,uitgave 2009
 
“Historische Kring Erica”
Samengesteld door: Gerard H.J.Kolker
21-07-2012