Genealogie van familie Algra E.

Geplaatst op 20-01-17

Stamreeks

van

Egbert Algra

(1899-1989)

Hoofdmeester School met den Bijbel te Erica

E.Algra  

1e Generatie.

Gielt Algera, geb. ca. 1424 Suameer, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk:

1.      Edze Gieltsz Algera, geb. ca. 1450, volgt 2e generatie

 

2e Generatie.

Edze Gieltsz Algera, geb. Suameer ca. 1450, overl. Suawoude 1511, oud 61 jaar, trouwde met Tyarek, geb. ca. 1455

Uit dit huwelijk:

1.      Gielt Edszes Algera, geb. Suawoude ca. 1475, volgt 3e generatie

                       

3e generatie.

Gielt Edszes Algera, geb. Suawoude ca. 1475, landbouwer,  overl. Tietjerk 1511, oud 36 jaar,

        Hij tekende het vredesakkoord met Groningen als  Gielt Aelgera. Mogelijk is dit akkoord gesloten in verband met de twisten tussen de Schieringers en de Vetkopers. Deze naam werd gegeven aan de twisten in Friesland en Groningen welke plaats vonden in de late middeleeuwen. De twisten komen waarschijnlijk oorspronkelijk van een geschil tussen Cistenciënzers en Norbertijnen. In het toenmalige Friesland hadden deze kloosters grote invloed. Wat de oorzaak is geweest over het ontstaan van deze twisten is niet duidelijk. Er namen mensen aan deel die uit waren aan vergroting van hun invloed, maar van duidelijke partijen was nauwelijks sprake. Bondgenoodschappen hadden een kort bestaan en het was niet ongebruikelijk om van partij te wisselen. De graven van Holland en Oost Friesland speelden op de achtergrond een rol en zagen kans om hun macht uit te breiden. De stad Groningen wierp zich op als beschermer van de Friese Vrijheid.

Trouwde (1) met Fed N., trouwde (2) met Wyarh Alykens, geb. Tietjerk 1480, overl. Tietjerk 1566, oud 86 jaar

Uit 2e huwelijk:

1.      Halbe Gieltsz Algera, geb. Suawoude ca. 1495, volgt 4e generatie

2.      Aedge Gieltsz (Edze) Algera, geb. Tietjerk ca.1499

3.      Fedt Gieltsdr. Algera, geb. Tietjerk ca. 1500

 

Suawoude (officieel Fries: Suwald) is een van de zestien dorpen van de gemeente Tietjerksteradeel  in de Nederlandse provincie Friesland en telt ongeveer 660 inwoners.Het dorp ligt tien kilometer te zuidoosten van  Leeuwarden op de rand van de Friese Algra KaartWouden. De noordelijke Friese Wouden tussen Dokkum en Drachten wijken sterk af van het traditionele beeld van het Friesland als terpen- en merengebied. Hier liggen zandgronden met coulissen landschappen, waarin houtwallen en elzensingel het landschap een intiem en bosrijk karakter geven. Het gebied is in feite de noordwestelijke helling van het Drents Plateau en sluit aan bij de iets meer reliëfrijke Zuidoosthoek. Van oudsher waren deze zandgronden arm en dunbevolkt. De verveningen, ook in dit gebied, zorgden voor een sterke bevolkingsgroei. Na de Tweede Wereldoorlog groeiden de noordelijke Friese Wouden uit tot het dichts bevolkte deel van Friesland. 

4e generatie.

Halbe Gieltsz Algera, geb. Suawoude ca. 1495, overl. Suawoude 15-10-1538, trouwde ca. 1530 met Alycke Wyarts, geb. 1505, overl. Tietjerk, dr. van Wyard

Uit dit huwelijk:

1.      Wytse Halbesz Algera, geb. Tietjerk ca. 1530, volgt 5e generatie

 

5e generatie.

Wytse Halbesz Algera, geb. Tietjerk ca. 1530, overl. vóór 1578, trouwde 1557 met Trijn Rommeltsdr, geb. vóór 1540, dr. van Rommert Pieters en Anna Hendriks

Uit dit huwelijk:

1.      Griet Wytsis Algera, geb. Tietjerk 1558

2.      Halbe Wytsis Algera, geb. Tietjerk ca. 1559, volgt 6e generatie

3.      Oedts Wytsis Algera, geb. Tietjerk 1564

4.      Hylcke Wytsis Algera, geb. Tietjerk 1564

5.      Jan Wytsis Algera, geb. Tietjerk 1566

6.      Aelcke Wytsis Algera, geb. Tietjerk 1568

7.      Sasker Wytsis Algera, geb. Tietjerk 1570

8.      Harmen Wytsis Algera, geb. Tietjerk 1572

9.      Aelse Wytsis Algera, geb. Tietjerk 1574

6e generatie.

Halbe Wytses Algera, geb. Tietjerk ca. 1559, landbouwer, overl. Tietjerk  06-10-1630, oud 71 jaar,

        Hij was kerkvoogd en volmacht van Tietjerksteradeel. Tevens was hij eigenaar van de Algera State, Suawouden nr. 29. trouwde (1)  Suawoude ca. 1584 met Jets Piers, geb. ca. 1565, overl. vóór 1607, trouwde (2) te Tietjerk ca. 1607 met Sely Symens, geb. Tietjerk ca. 1575

Uit 1e huwelijk:

1.      Wytse Halbes Algera, geb. Tietjerk 1585

2.      Eelck Halbes Algera, geb. Tietjerk 1587

3.      Pier Halbes Algera, geb. Tietjerk 1589

4.      Edze Halbes Algera, geb. Tietjerk 1591

5.      Gielt Halbes Algera, geb. Tietjerk 1593

6.      Rommert Halbes Algera, geb. Tietjerk 1595

Uit 2e huwelijk:

7.      Symen Halbes Algera, geb. Tietjerk 1607, volgt 7e generatie

8.      Baucke Halbes Algera, geb. Tietjerk 1608

9.      Jets Halbes Algera, geb. Tietjerk 1609

10.  Pieter Halbes Algera, geb. Tietjerk 1611

11.  Tjeerd Halbes Algera, geb. Tietjerk 1613

12.  Claes Halbes Algera, geb. Tietjerk 1615.

 

7e generatie.

Symen Halbes Algera, geb. Tietjerk 1607, overl. Suawoude 15-05-1687, landbouwer, dorpsrechter en kerkvoogd.

        Op zijn grafsteen staat: Anno 1687 den 15 maijus is in den Heere berust den Eerzamen Symen Halbes Algera en is oud geweest omtrent tachtich jaren en leit alhier begraven.

Hij trouwde, oud 33 jaar, te Suawoude in 1641 met Hymck Sybrens, oud 36 jaar, weduwe van Foecke Gercks, geb. Suawoude 31-03-1605, overl. Suawoude 05-05-1671, oud 66 jaar, dr. van N. Folkerts.

Op haar grafsteen staat: Anno 1671 den 5 maeij sterf de eerbare Hijmke Sijbrants de huisvrouw van Sijmen Halbes Algera oud 64 en 5 weecken en leit hier begraven.

Uit dit huwelijk:

1.      Halbe Symens Algera, ged. SuawoudeAlgra Kerkvoogden

13-06-1641

2.      Foecke Symens Algera, ged. Suawoude

21-05-1643

3.      Folkert Symens Algra, ged. Suawoude

          09-02-1645, volgt 8e generatie

4.      Sjoerd Symens Algera, ged. Suawoude 1646

5.      Sybren Symens Algera, ged. Suawoude  14-11-1647

8e generatie.

Folkert Symens Algra, geb. Suawoude 09-02-1845, landbouwer, dorpsrechter en ontvanger, overl. Suawoude 18-01-1719, oud 74 jaar.  Op zijn grafsteen staat: Anno 1719 den 18 jannuwari is gestorven den eersame Folkert  Sijmens Algra en was out int vierAlgra Sate en seeventigste jaer en leit alhier begraven. Hij trouwde, oud 35 jaar, te Suawoude op 04-04-1680 met Aeltje Pytters, oud 20 aar, geb. Bergum 1660, overl. Suawoude 1711, oud 51 jaar, dr. van Wopke Pieters en van Tietje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.      Tietje Folkerts Algra, geb. Suawoude  14-10-1683

2.      Pieters Folkerts Algra, geb. Suawoud  28-11-1686,                                             overl. Suawoude12-03-1708, oud 22 jaar

3.      Symen Folkerts Algra, geb. Suawoude  18-12-1692, volgt 9e generatie

9e generatie.

Symen Folkerts Algra, geb. Suawoude 18-12-1692, dorpsrechter en ontvanger, overl. Suawoude 04-07-1754, oud 62 jaar.

        Op zijn grafsteen staat: Den 4 julius 1754 is overleden Symen Folkerts Algera in leeven ontvanger en dorpregter te Suawoude oud in het drie en zestigste jaar en leit alhier begraven.

Algra geb.

 

 

Trouwde (1), oud 24 jaar, te Suawoude op 05-01-1716 met Japke Gerrits, oud 19 jaar, geb. Suawoude 1697, overl. Suawoude 09-03-1722, oud 25 jaar, dr. van Gerrit (Gerryt) Rinnerts en van Agnietje Jaspers. Trouwde (2), oud 31 jaar, te Suawoude op  07-10-1723 met Grietje Johannes Snoek, oud 22 jaar, geb. Suawoude 1701, overl. Suawoude 25-05-1736, oud 35 jaar, dr. van Johannes Jans (van den) Snoek en van Luutske (Lutske) Sieuwes, trouwde (3), oud 46 jaar, te Suawoude op

07-12-1738 met Sijtske Sipkes, oud 22 jaar, geb. Surhuisterveen 1716, overl. Suawoude 28-01-1751, oud 36 jaar, dr. van Sipke Yntes (IJnzes, Ynzes) en van Geeltje Sapes.

Uit 1e huwelijk:

1.      Pyter Symens Algera, geb. Suawoude 07-11-1717

2.      Aaltje Symens Algera, geb. Suawoude 10-12-1719

3.      Volkert Symens Algera, geb. Suawoude 24-08-1721, overl. vóór 1725

Uit 2e huwelijk:

4.      Pytter Symens Algera, geb. Suawoude 22-01-1725

5.      Aaltje Symens Algera, geb. Suawoude 12-12-1728

6.      Folkert Symens Algera, geb. Suawoude 01-11-1733

7.      Tyttje Symens Algera, geb. Suawoude 17-03-1736

Uit 3e huwelijk:

8.      Sypken Symens Algra, geb. Suawoude 12-09-1739, volgt 10e generatie

9.      Aeltje Symens Algra, geb. Suawoude 23-03-1741

10.  Grietje Symens Algra, geb. Suawoude 00-05-1743

11.  Gerbrig Symens Algra, geb. Suawoude 1745

12.  Sjoerdtje Symens Algra. geb. Suawoude 1747

13.  Geeltje Symens Algra, geb. Suawoude 1749

 

10e generatie.

Sypken Symens Algra (Algera), geb. Suawoude 12-09-1739, overl.Tietjerk

25-04-1807, oud 67 jaar, trouwde, oud 20 jaar, te Suawoude op 04-05-1760 met Trijntje Aarns, oud 20 jaar, geb. Giekerk 1738, overl. Tietjerksteradeel 26-02-1825, oud 87 jaar, dr. van Aern Gosses en van Sijke Sijes.

Uit dit huwelijk:

1.      Symen Sipkes Algra, geb. Tietjerk 14-04-1761, volgt 11e generatie

2.      Aarns (Arent) Sipkes Algra, geb. Tietjerk 01-09-1763

3.      Sytske Sipkes Algra, geb. Tietjerk 12-11-1766

4.      Syke Sipkes Algra, geb. Tietjerk 05-10-1769

5.      Folkert Sipkes Algra, geb. Tietjerk 23-06-1773

6.      Rinnert Sipkes Algra, geb. Tietjerk 18-02-1776

7.      Antje Sipkes Algera, geb. Tietjerk 10-09-1779

Hoe oud is de kerk van Tietsjerk? Helaas dit is moeilijk te zeggen, want er is bijna niets van de geschiedenis bewaard gebleven. ErAlgra Kerk is echter een oude oorkonde in het Bisschoppelijk Archief te Utrecht, waaruit blijkt dat in 1328 verschillende gemeenten een pastoor mochten benoemen, waaronder ook Tietjerk. Hieruit kan men opmaken dat hier een gevestigde gemeente moet hebben bestaan en dus waarschijnlijk ook wel een kerkgebouw. Uit de fundering is op te maken, dat hier waarschijnlijk tussen 1200 en 1300 al een stenen kerk is gebouwd. Daarvoor stond mogelijk al enige eeuwen een houten kerkje. Hierboven een afbeelding van de kerk die omstreeks 1719 werd afgebroken. Op de zelfde plek werden In 1720 de fundamenten gelegd van de huidige kerk.

 

11e generatie.

Symen Sipkes Algra, geb. Tietjerk 14-04-1761, ged. Suawoude 26- 01-1769, landbouwer, overl. Hardegarijp 12-01-1841, oud 79 jaar

Algra nacht 

Trouwde, oud 25 jaar, te Suawoude op 14-05-1786 met Sytske SybrensAlgersma,  oud 23 jaar, geb. Dokkum 07-07-1763, overl. Hardegarijp 24-06-1853, oud 89 jaar, dr. van Sybren Jans en van Lysbet Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.      Trijntje Symens Algra, geb. Hardegarijp 09-12-1787

2.      Sybren Symens Algra, geb. Hardegarijp 02-08-1790

3.      Sipke Algra, geb. Hardegarijp 07-08-1792

4.      Folkert Symen Algra, Hardegarijp 25-02-1795

5.      Lysbeth Symen Algra, geb. Hardegarijp 30-04-1798

6.      Sipke Algra, geb. Hardegarijp 23-05-1800

7.      Arend Algra, geb. Hardegarijp 10-06-1803

8.      Aan Symens Algra, geb. Hardegarijp 10-06-1803, volgt 12e generatie

9.      Pietje Algra, geb. Hardegarijp 25-08-1805         Algra Eeltje Durks

 

12e generatie.

Aan Symens Algra, geb. Hardegarijp

10-06-1803, landbouwer, overl. Hardegarijp 15-04-1866, oud 62 jaar, trouwde, oud 20 jaar, te Tietjerksteradeel op 24-05-1824 met Eelkjen Dirks van der veen, oud 21 jaar, dienstmeid, geb. Oenkerk 08-03-1803, ged. Oenkerk 17-04-1803, overl. Hardegarijp 13-04-1883, oud 80 jaar, dr. van Dirk Rykeles van der Veen en van Grietje Hendriks van der Heide.

Uit dit huwelijk:

1.      Symen Aans Algra, geb. Hardegarijp 30-03-1825

2.      Durk Aans Algra, geb. Hardegarijp 07-01-1827

3.      Sybren Aans Algra, geb. Hardegarijp, 28-09-1828

4.      Hendrik Algra, geb. Hardegarijp  26-05-1830, overl. Hardegarijp

07-08-1831, oud 1 jaar

5.      Sytske Algra, geb. Hardegarijp 13-06-1832, overl. Hardegarijp 13-11-1836, oud 4 jaar

6.      Grietje Aans Algra, geb. Hardegarijp 13-06-1832

7.      Atsje Algra, geb. Hardegarijp 30-10-1834, overl. Hardegarijp 11-02-1836, oud 1 jaar

8.      Hendrik Aans Algra, geb. Hardegarijp 17-09-1837, volgt 13e generatie

9.      Sytske Algra, geb. Hardegarijp 28-05-1840

10.  Folkert Arends Algra, geb. Hardegarijp 05-06-1842

11.  Atje Algra, geb. Hardegarijp 05-10-1844

12.  Trijntje Algra, geb. Hardegarijp 18-03-1847, overl. Hardegarijp

09-03-1866, oud 18 jaar

 

13e generatie.

Hendrik Aans Algra, geb. Hardegarijp 17-09-1837, landbouwer, koemelker, overl. Hardegarijp 28-04-1889, oud 51 jaar, trouwde (1), oud 24 jaar, te Tytsjerkstradeel op 24-05-1862 met Jeltje Zijlstra, oud 22 jaar, geb. Bergum 09-01-1840, overl. Hardegarijp 17-02-1876, oud 36 jaar, dr. van Egbert Andries Zijlstra en van Janke  Ysaaks van der Werf, Trouwde (2), oud 40 jaar, te Tietjerksteradeel op 01-12-1877 met Antje Aukes Atema, oud 28 jaar, geb. Bergum 19-03-1849, overl. Drogeham 01-06-1925, oud 76 jaar, dr. van Auke Jans Atema en van Gaatske Edzes van der Meulen.

Uit 1e huwelijk:

1.      Aan Hendriks Algra, geb. Hardegarijp 04-10-1863, volgt 14e generatie

2.      Egbert Hendriks Algra, geb. Bergum 05-03-1866

3.      Symen Algra, geb. Bergum 04-11-1867, overl. Bergum 18-05-1868

4.      Symen Hendriks Algra, geb. Bergum 29-11-1869

5.      Andries Hendriks Algra, geb. Bergum 13-10-1871

6.      Dirk Hendriks Algra, geb. Tietjerksteradeel 29-11-1874, overl. Bergum

7.      24-10-1875, oud 1 jaar

8.      Eelkje Hendriks Algra, geb. Tietjerksteradeel 27-01-1876

Uit 2e huwelijk:

9.      Auke Hendriks Algra, geb. Hardegarijp 15-08-1878, overl. Hardegarijp

 08-09-1878

10.  Eelkje Hendriks Algra, geb. Tietjerksteradeel 04-09-1879

11.  Auke Hendriks Algra, geb. Tietjerksteradeel 28-04-1881

12.  Dirk Hendriks Algra, geb. Tietjerksteradeel 17-09-1883, overl. Hardegarijp 28-10-1886, oud 3 jaar

13.  Sybren Hendriks Algra, geb. Tietjerjsteradeel 08-07-1885, overl. Tietjerksteradeel 10-07-1885, oud 2 dagen

14.  Sybren Hendriks Algra, geb. Tietjerksteradeel 31-09-1886, overl. Hardegarijp 29-10-1886, oud 1 maand

15.  Dirk Hendriks Algra, geb. Tietjerksteradeel 21-10-1887, overl. Hardegarijp 05-12-1889, oud 2 jaar

 

14e generatie.

Aan Hendriks Algra, geb. Hardegarijp 04-10-1863, landarbeider, landbouwer en veehouder, overl. Huizem, Leeuwarderadeel 05-09-1936, oud 72 jaar, trouwde,  oud 26 jaar te Tietjerkteradeel op 17-05-1890 met Jitske Klazes Bosma, oud 23 jaar, geb. Tietjerkteradeel 31-08-1867, overl. Easterein 08-10-1927, oud 60 jaar, dr. van Klaas Gjalts Bosma en van Aaltje Wybrens Gerritama.

Uit dit huwelijk:

1.      Hendrik Algra, geb. Tietjerksteradeel 15-12-1891, overl. Tietjerksteradeel 12-05-1894, oud 2 jaar

2.      Aaltje Algra, geb. Tietjerksteradeel 14-03-1893, overl. Tietjerksteradeel 24-07-1893, oud 4 maand

3.      Aaltje Algra, geb. Tietjerksteradeel 16-10-1894, overl. Tietjerksteradeel

07-11-1894, oud 1 maand

4.      Hendrik Algra, geb. Tietjerkteradeel 05-01-1896

5.      Klaas Algra, geb. Tietjerksteradeel 20-06-1898

6.      Egbert Algra, geb. Tietjerksteradeel 25-08-1899, volgt 15e generatie

7.      Ale Algra, geb. Leewarderadeel 17-10-1902

 

15e generatie.Algra Grafsteen

Egbert Algra, geb. Tietjerksteradeel 25-08-1899, hoofdonderwijzer, overl. Emmen 17-08-1989, oud 89 jaar, begr. Emmen “De Wolfsbergen”, blok 21, rij N25, trouwde, oud 27 jaar, te Wonseradeel op 25-03-1927 met Sjoerdtje Dijkstra, oud 27 jaar, geb. Brugwerd 26-04-1900, overl. Emmen  30-05-1991, oud 91 jaar, begr. Emmen “Wolfsbergen” 03-06-1991, dr. van  Eit Dijkstra en van Akke van der Zee.

 Algra School met de Bijbel

Uit dit huwelijk:

1.      Arend Hendrik Algra, geb. Vreeswijk 10-01-1928, Journalist v.h. Friesch Dagblad, overl. Huizum 20-04-1966, oud 38      jaar, begr. Huizum.

2.      Eit Algra, geb. Vreeswijk 25-09-1829, overl. Soest 13-09-2011, oud 81 jaar, begr. Soest, plaats 09-X-0365

3.      Niet openbaar

4.      Levenloos kind, geb. Erica, gem. Emmen 26-05-1932, begr. Erica

5.      Niet openbaar

6.      Jitty Baukje Algra, geb. Erica, gem. Emmen 11-08-1939, overl. Hellevoetsluis 26-09-2006, oud 67, begr. Hellevoetsluis      30-09-2006

 

Bron:Gemeentearchief Emmen,Alle Friezen.NL
Dank aan Bavo van der Molen

 

“Historische Kring Erica”
Samengesteld door Gerard H.J.Kolker
Vrijdag 20 januari 2017