Historische Kring Erica

De Stichting Historische Kring Erica

De Stichting Historische Kring, afgekort HKE, is inmiddels met haar activiteiten niet meer uit ons dorp weg te denken.

Voorbeelden hiervan zijn de grote belangstelling voor de verhalenbundel over de Tweede Wereldoorlog, de Ringzegel Dvd over een dag op Erica in 1966 en de georganiseerde tentoonstellingen en lezingen.
Niet te vergeten zijn natuurlijk de activiteiten naar aanleiding van “Erica 150”; Het schrijven van het boek “150 jaar Op Erica”, de foto expositie waarin 40 momenten op de tijdlijn van 150 jaar op Erica werden afgezet tegen gebeurtenissen elders in de wereld op dat moment, de bouw van de plaggenhut, samen met onze jeugd, op het ijsbaanterrein als symbool van de “eerste woning op Erica”.

Van recentere datum is de grote foto expositie over 150 jaar kerkelijk leven op Erica. Een expositie in de R. K. Kerk  met prachtige en herinneringen oproepende foto’s, foto’s die nu allemaal “on-line” staan op de website van de HKE onder de rubriek “Foto’s”. Een rubriek waar wekelijks nieuwe “aanwinsten” gepubliceerd worden.

Een hoogtepunt in 2017 was de viering van het 10 jarig bestaan en, niet te vergeten, de uitgave van het 122 pagina’s tellende boek Ericase Toponiemen. Een rijk geïllustreerd boek waarin op zeer leesbare wijze de oorsprong van alle Ericase straatnamen, namen van bruggen, sluizen, wateren en buurtschappen worden uitgelegd.

En natuurlijk de soms grote maar altijd weer nieuwe projecten die door de HKE ieder jaar weer worden opgepakt, zoals de werkgroep “de Helpende Handjes” die, nadat ze op onze Algemene Begraafplaats een mooi monument gerealiseerd hebben nu voortdurend en in goed overleg met de gemeentelijke beheerder er voor zorgen dat het kerkhof er weer netjes en verzorgd bij ligt en een plek is waar het aangenaam toeven is.

Voor alles wat er dit seizoen weer gaat gebeuren verwijzen wij u graag naar ons programma.

Bestuurssamenstelling:

  Bestuursfunctie     Naam en Voorletters     Roepnaam     Telefoonnummer  
 Voorzitter  Ladrak, H.  Hans  0591-302121
 Secretaris  Vedder, G. J.  Gerhard  0591-301235
 Penningmeester  Hendriks, J  Jan  0591-302128
 Lid  Hanenbergh  Rudy  0591-562329
 Lid  Hemel, J. H.  Johan  0591-302330
 Lid  Lamfers, I  Ina  06-31577409
 Lid  Vacature

Nieuwe Leden:

Omdat wij geen vereniging zijn hebben wij weliswaar geen “echte leden”, maar wilt u actief meedoen met het verzamelen, in beeld brengen en vastleggen van de historie van ons dorp, dan kan dat door “lid” te worden van de HKE. Hebt u interesse, neem dan contact op met de secretaris: Zijn E-mailadres is: gerhard.vedder@planet.nl

Donateurs:

Draagt u de HKE een warm hart toe en wilt u, evenals inmiddels vele anderen, het werk van de HKE financieel ondersteunen?
Dan kan dat door donateur te worden. Vanaf € 5,- per jaar, een hoger bedrag mag natuurlijk ook, bent u al donateur en kunt u genieten van een aantal voordelen.
Hebt u interesse, neem dan even contact op met de penningmeester: Zijn E-mailadres is: J.Hendriks1946@kpnmail.nl.

En mocht u zelf uw donatie of geldelijke ondersteuning voor de HKE willen overmaken dan kunt u hiervoor het volgende bankrekening nummer gebruiken:  NL35 RABO 0310 2945 68 t.n.v. Stichting Historische Kring Erica, met vermelding van de bestemming van het overgemaakte bedrag.

Privacyverklaring:

De Historische Kring Erica, gevestigd aan Havenstraat 114, 7887BS Erica, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.historischekringerica.nl
P/a: Secretariaat HKE
Havenstraat 114, 7887BS Erica
0591-301235
gerhard.vedder@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Historische Kring Erica verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN nummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw gegevens op deze website aan te maken, in correspondentie.
– Locatiegegevens
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gerhard.vedder@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Historische Kring Erica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling(donateurschap).
– Het verzenden van onze (digitale)nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– De Historische Kring Erica analyseert – indien nodig – uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Historische Kring Erica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Historische Kring Erica verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Historische Kring Erica gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ons fotoarchief:

De Historische Kring Erica heeft op haar website een omvangrijk fotoarchief gepubliceerd. Alle foto’s zijn de Historische Kring Erica aangeboden in of digitale vorm dan wel als foto. De Historische Kring Erica heeft de foto’s gedigitaliseerd en de aangeboden fotobestanden met de toestemming van de aanbieder op de website van de Historische Kring Erica gepubliceerd. De foto’s hebben een lage resolutie en zijn niet eenvoudig te downloaden.
De Historische Kring Erica doet haar uiterste best om foto’s met zorgvuldigheid te plaatsen op deze site. Is er een foto die u niet geplaatst wilt zien, laat dit dan weten aan gerhard.vedder@planet.nl en wij zullen deze foto verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Historische Kring Erica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gerhard.vedder@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De Historische Kring Erica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoons- en andere gegevens beveiligen:

De Historische Kring Erica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.